Emily Romero

Emily Romero shares her opinion on Coachella.