Alamitos Beach

Alamitos Beach

Wibit playground on Alamitos Beach in Long Beach and the photo was taken on Aug. 19.